Помол

Майже все готове для приготування кавового напою. Залишилася остання операцiя - мелення зерен. Бувають рiзнi мiри помолу кави - вiд дуже тонкого (з частинками розмiром до 0,15 мм) до грубого, великого (з частинками розмiром до 0,8 мм). Насправдi пiсля помолу виходить сумiш часток рiзних розмiрiв. Якщо в нiй переважають дрiбнi частинки - помол "тонкий", якщо бiльше великих - "грубий".

Якiсть помолу вiдiграє важливу роль у приготуваннi смачного i ароматного напою. Ми знаємо, що якiсть кави залежить вiд екстрагування з розмолотих зерен смакових i ароматичних речовин. А швидкiсть екстракцiї, у свою чергу, залежить вiд мiри помолу. Чим тонший помол, тим бiльша поверхня, на якiй вiдбувається екстракцiя, тому її швидкiсть зростає. Для забезпечення оптимальної екстракцiї необхiдно дотримуватися певної пропорцiї мiж мiрою помолу i часом екстракцiї. Чим тонший помол кави, тим менший час екстракцiї. Приблизно це виглядає так: тонкий помол - час екстракцiї 1-4 хв., середнiй - 4-6, грубий - 6-8 хв.

На пiдприємствах обсмаженi кавовi зерна розмелюють на спецiальних вальцевих млинах. Потiм, для того, щоб частки порошку вiдповiдали вимогам стандарту, його пропускають через систему сит з рiзними дiамeтрами отворiв.

Ми знаємо, що обсмаженi кавовi зерна не витримують тривалого зберiгання. У ще бiльшiй мiрi це стосується до кавового порошку. Для обсмаженої кави термiн зберiгання обчислюється днями, а якiсть розмеленого зерна починає падати вiдразу ж пiсля мелення, буквально не за днi, а за години. При обсмажуваннi зерна розбухають пiд дiєю газiв, що утворюються всерединi них. Переважно це двоокис азоту. Найдрiбнiшi пухирцi газу ніби консервують, утримують ароматичнi леткi речовини, що мiстяться в обсмаженiй кавi.

Якщо зерна розмолоти, цей газ видiляється, а разом з ним досить швидко вивiтрюються й ароматичнi речовини. Пригадайте, як сильно пахне щойно розмелена кава. Аромат зникає не тiльки внаслiдок летучостi речовин, частина з них просто окиснюється на повiтрi.

Молоти каву рекомендується безпосередньо перед заварюванням. Помол можна зробити i у магазинi, але не прагнiть запасати велику кiлькiсть кавового порошку. Адже довго зберiгати його неможливо. Зазначимо, що при промисловому виробництвi для кращого збереження кавового порошку його вмiщують в герметично закритi банки, де повiтря замiнене iнертними газами, наприклад азотом. Iнодi застосовують фасування пiд вакуумом. Все це сприяє збiльшенню термiну можливого зберiгання кави.